Зареждам...
Политика по Околна среда
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Ръководството на „Инжстройинженеринг” ЕООД декларира, че следва неотложно политиката за непрекъснато подобряване на дейностите по управление на въздействието върху околната среда, с цел покриване на изискванията на приложимото законодателство, клиенти, общество, служители и други заинтересовани страни.

Ръководството поддържа политика на стриктно спазване на законовите разпоредби в Република България по отношение на извършваните от фирмата строителни дейности и околна среда, както и всички допълнителни изисквания, които Дружеството е приело.

За реализиране на общите цели по околна среда Организацията въвежда система, включваща управление на въздействието върху околната среда и отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015 
 

Основни цели на „Инжстройинженеринг” ЕООД:
Предотвратяване на замърсяването на околната среда, вследствие на дейността на Дружеството;
Предприемане на мерки за намаляване на негативното въздействие върху околната среда;
Спазване на приложимите законови изисквания относно извършваните строителни дейности и опазване на околната среда;
Въвеждане на правила за определяне на значими аспекти на околната среда, върху които ще бъде прилагано непрекъснато управление;
Стимулиране и приобщаване на персонала на Дружеството, с цел усъвършенстване на личностните качества, повишаване на готовността за носене на отговорност и точно изпълнение на служебните задължения;
Непрекъснато подобряване на процесите, оказващи влияние върху качеството на крайната продукция и околната среда.

Политиката е насочена към утвърждаване доброто име и репутация на Дружеството и за постоянно подобряване на икономическото му състояние.

Ръководството на фирмата се ангажира с осигуряване и поддържане високо ниво на квалификация на всички работници и служители по проблемите на управлението на околната среда.