Зареждам...
Политика по Качеството
Ръководството на "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД счита, че единственият и неоспорим начин за утвърждаване и просперитет на Компанията в условията на конкурентна пазарна среда е поддържането на високо качество на своята продукция, на основата на спазването на установените международни принципи за управление, регламентирани със стандартите ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 

КАТО ИЗХОЖДА ОТ УБЕЖДЕНИЕТО, че Компанията разполага с необходимия технически и кадрови потенциал, вкл. и с дългогодишен опит, авторитет и традиции, да предлага и извършва производство и услуги от предмета на своята дейност в пълно съответствие с установените международни, национални и фирмени правила и изисквания,

КАТО СЪЗНАВА изключителната роля на личния принос и персоналната отговорност на Ръководството и на всеки служител и работник за утвърждаване и поддържане на принципите и предписанията, заложени в системата за управление,

ДЕКЛАРИРА, че в своята работа е приелo следната основна цел:

Строителство и проектиране на проводи, пътища, релсови пътища, самолетни писти, водоснабдителни и канализационни системи, хидротехнически и благоустройствени инфраструктурни съоръжения, транспортни услуги и услуги със строителна механизация, текущо и зимно поддържане на пътища,производство на асфалтови смеси, в пълно съответствие с всички установени правила и нормативни изисквания, с цел постигане на максимално задоволяване на нуждите, изискванията и очакванията на своите клиенти и утвърждаване на името на дружеството като надежден и коректен партньор.


За постигането и утвърждаването на тази цел Компанията разработи и внедри система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015  и ISO 45001:2018 

С внедряването на системата за управление, Компанията определя следните приоритетни насоки на действие:
постоянно подобряване на ефективността при управлението на качеството;
определяне, поставяне и постоянно актуализиране на ясни и конкретни цели по качеството и осигуряване на ЗБУТ;
стриктно спазване на изискванията и очакванията на клиентите чрез управление, контрол и поддържане на процесите; изграждане на отношения на взаимно доверие, на базата на коректност, качество на продукцията, надеждност на обслужването и обмен на информация;
повишаване и утвърждаване на доверието на клиентите и убедеността на служителите във възможностите и конкурентно-способността на Компанията;
запознаване на всеки служител и работник с политиката на Компанията и определяне на отговорностите му за нейното реализиране;
системна работа за постигане на разбиране и съзнание от страна на служителите на Компанията за изпълнение на политиката, целите и документите на системата за управление, по всяко време и без отклонения;
съвместимост на работните процеси с предписанията на документите от системата за управление и приложимите нормативни изисквания;
ясно определяне на структурата, процесите, взаимовръзките и отговорностите на всички звена и длъжностни лица, които имат влияние и отношение към качеството на произвежданата продукция и извършваните услуги и безопасността;
превантивен ефект чрез постоянен контрол на дейността;
възлагане на ясни и конкретни задачи, задължения и пълномощия за всички звена, служители и работници на Компанията и осигуряване на нормални условия за тяхното изпълнение;
своевременно и всестранно осигуряване на необходимите ресурси за производството на качествена продукция и извършването на качествени услуги (обслужване);
формиране на завишена взискателност към доставчиците и подизпълнителите;
създаване на условия за своевременно откриване и предотвратяване на несъответствия в процесите и продукцията, отразяващи се пряко на качеството и безопасността на дейността на Компанията;
създаване на условия за повишаване на квалификацията, професионалните умения и мотивацията на всеки служител и работник в съответствие с нарастващите изисквания към качеството на произвежданата продукция / извършваните услуги за клиентите;
развиване и стимулиране в служителите и работниците на инициатива и лични умения за изпълнителност и отговорност и демонстрирането им пред клиенти и доставчици;
проучване на възможностите и перспективите за развитие на Компанията в условията на конкурентния пазар и отчитането им при планиране на работата по качеството;
непрекъснато следене и актуализиране на всички задължителни нормативни документи, правила, разпоредби, стандарти и ръководства, които са свързани със спецификата на пряката дейност на Компанията.

Ръководството на Компанията, отчитайки голямото значение на мотивацията и на активното участие на служителите в ефективното функциониране на системата за управление, приема за изпълнение следните ангажименти към служителите:
създаване на организация, чрез която всеки служител и работник да осъзнава предимствата на качественото изпълнение на своята работа, на всестранното задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите, на издигането на авторитета и икономическото благополучие на Компанията, както и негативното влияние, което може да има лошо изпълняваната работа върху останалите служители и работници и върху Компанията като цяло,
създаване на условия за превръщането на качеството в основен фактор за оценка на труда и личния принос на всеки служител при изпълнение на задачите и решаване на проблемите на Компанията,
разработване на точни и ясно определени критерии за постигнато качество,
осигуряване на благоприятни и здравословни условия на труд,
оценка на социалната среда (вкл. отчитане на личните проблеми на служителите и работниците, произтичащи от взаимоотношенията в Компанията, от личностен и/или семейно-битов характер), като фактор, влияещ върху качеството и мотивацията.

Настоящето заявление описва ясно намерението на Компанията относно качеството и свързаните с него въпроси. Приетата политика е гаранция за продължителния успех на Компанията в конкурентната среда, както и за получаването на лична удовлетвореност на служителите и работниците и сигурност на работните места.

Ръководството на Компанията разчита, че всеки служител и работник приема и е съгласен да изпълнява политиката, в свой и на своите колеги интерес, за постигане на целта и просперитета на Компанията.