Зареждам...
Политика по Здраве и безопасност при работа
ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Ръководството на ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД определя загрижеността си за осигуряване на здравето и безопасността на персонала като основен приоритет в дейността си. Основна задача на ръководството е осигуряването на безопсни условия на труд на служителите и защита на здравето на персонала и населението, живеещ в близост до обектите на дейност на дружеството.
За решаването на тези стратегически задачи в ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е внедрена и се поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа, политиката на която определя постигането на следните цели:
• Осигуряване на непрекъснато подобрение и контрол на безопасността и охрана на труда, подобряване на надеждността на машините и съоръженията, безопасността на процесите за създаване на продукта в съответствие с изискванията на законодателството и международно признатите стандарти;
• Мотивиране на персонала, доставчиците и подизпълнителите за спазване на задълженията им по изискванията за безопасност и здраве на обектите на дружеството;
• Поддържане на адекватно ниво на техническа обезпеченост и готовност на персонала за действия при аварийни ситуации;
• Усъвършенстване на правилата за откриване и отчитане на значимостта на проблемите и тяхното преодоляване чрез изпълнение на програмите, осигуряващи решаване на задачи по работна, пожарна и аварийна безопасност;
• Повишаване на ефективността на контролните инструменти: вътрешни проверки (одити), контрол на процесите на създаване на продукта, надзор от страна на Инжстройинженеринг за спазване на изискванията по безопасност.

За постигането на тези цели ръководството на ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се задължава:
• Да реализира всички достъпни мерки по предотвратяване на травматизма и аварийните ситуации и минимизиране на последствията от тях;
• Да спазва като най-важен принципа за превенция на риска за персонала и населението пред действията за ликвидиране на последствията от този риск;
• Да осигурява необходимата квалификация и културата на персонала за спазване на правилата и нормите по безопасност, изграждане на отношение на нетърпимост към нарушения и поддържане на готовност за ликвидиране на аварии;
• Да осигурява системен подход за идентификация на опасностите и управление на риска, отстраняване на източниците на възникване или ограничаване на опасностите чрез планирани действия;
• Да изисква от външните организации, работещи на обектите на дружеството, да спазват изискванията за безопасност при работа приети в ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
• Да информира персонала и заинтересованите страни за дейността на дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа;
• Да прилага управленски подходи за усъвършенстване на системата за управление на здравето и безопасността при работа.

С настоящата декларация ръководството на ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се ангажира с личното си участие и отговорност за реализиране на обявените политики и поставените цели. Същата е гаранция за продължителния успех и просперитет на Компанията в конкурентната среда, удовлетворяване на изискванията и отговор на клиентските очаквания, за получаване на лична удовлетвореност на служителите и работниците и взаимоизгодни отношения с доставчици и подизпълнители на Компанията.