Зареждам...
Кариери за добив на трошен камък
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  разполага с кариера за добив на трошен камък за асфалтобетон и пътни настилки
Фракции за асфалтобетон в мм: 0/5, 5/15, 15/20, 15/27, - фракции за настилки в мм: 0/40, 40/120, 0/75, 0/120, 30/60, 20/40 и други. Голямото разнообразие от фракции е възможно благодарение на използваната мобилна трошачка Lokotract LT 110S и мобилно сито Lokotract ST352. Кариерата притежава Сертификат за производствен контрол в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти. Суровината от находището е окачествена по БДС 2282 – 83 – Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития.