Зареждам...
Текущи обекти

Aгенция Пътна Инфраструктура
 
Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14.069 км, област Добрич“
 
Агенция Пътна Инфраструктура
 
Лот 9 „Път III-904 Гроздьово - Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12.026 км, област Варна“

Община Добрич
 
Проект № BG16M1OP002-1.006-0003-c01 „Интегриран проект за подобряване на водния цикъл в град Добрич – Фаза 1

Агенция Пътна Инфраструктура

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата 

Агенция Пътна Инфраструктура
 
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата /област София/

Община Варна

Проектиране и изпълнение на ново строителство и рехабилитация на ул. мрежа, спортни обекти и междублoкови. пространства