Зареждам...
Текущи обекти
Община Варна

Проектиране и изпълнение на ново строителство и рехабилитация на ул. мрежа, спортни обекти и междублoкови. пространства

Община Добрич

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич

Община Суворово

Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово ДЗЗД "АКВА"
 
Община Вълчи дол

Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация и текущ ремонт  на пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения, и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Вълчи дол ДЗЗД "РАЗВИТИЕ 2018"
 
Агенция Пътна Инфраструктура

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на североизточен район, стопанисвани от АПИ
 
 
 НКЖИ

Договор № ЕП-ДИ-1 (11155)/16.07.2020 г. за обект: Обособена позиция № 2 "Модернизация на железопътната отсечка Костенец - Елин Пелин от км 42+200 до км 62+400" е сключен с ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ” , с партньори„ВДХ" АД , „Инжстройинженеринг” ЕООД и„Битумина ГмбХ - България” ЕООД. Проектът се финансира по ОП „Транспорт и Транспортна инфраструктура“


Община Aприлци

 «Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на улична мрежа в населени места на територията на Община Априлци»