Зареждам...
Новини
Уведомление за инвестиционно предложение

22.04.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
 
Уведомяваме Ви, че„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Mонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия, от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 30 kW върху съществуваща сграда с кадастрален  № 10135.1506.816.1, гр. Варна, общ. Варна.
 
Основните компоненти на инсталацията са фотоволтаичните модули. Те преобразуват слънчевата енергия в електрическа енергия. Напрежението, което генерират е зависимо от амплитудата на слънчевото излъчване. Произведената електрическа енергия постъпва за преобразуване в електронни устройства-инвертори. Посредством мрежа от електрически връзки, комутационни апарати, защити и кабели електрическата енергия постъпва в електроразпределителната мрежа. 
При изграждането на фотоволтаичната инсталация ще се използуват модули с номинална нощност 400 Wp и номинално напрежение 31 Vmp. Фотоволтаичната инсталация (ФЕЦ) се състои от 75 панела, монтирани върху покрива на групи статични конструкции.