Зареждам...
Новини
УВЕДОМЛЕНИЕ за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

20.05.2019

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
съгласно чл. 95, ал. 1  от Закона за опазване на околната среда
 
Уведомявам  Ви, че „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна,  обл. Варненска има инвестиционно предложение: Обособяване на площадка за временно съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 19 12 09 в имот, собственост на дружеството на територията на асфалтова база „Тополи“, ПИ № 72709.502.428, с. Тополи, общ. Варна.
 
За получаване на допълнителна информация и за изразяване на становища заинтересованите лица  могат да се свържат с нас в офиса ни в гр. Варна, ул."Ал. Дякович" № 31  или на тел. 052 66 20 22, e-mail: office@ingstroyvn.com.