Зареждам...
Новини
„Стили роуд” ЕООД представи отчет за успешна реализация на Проект BG16RFOP002-3.002-0078

19.12.2019

 
„Стили роуд” ЕООД представи отчет за успешна реализация на Проект BG16RFOP002-3.002-0078 „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд" ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”
 
"Стили роуд” ЕООД успешно изпълни проект „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд" ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”, в качеството си на бенефициент по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” BG16RFOP002-3.002 по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020, съгласно договор № BG16RFOP002-3.002-0078 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ подписан между Стили Роуд ЕООД и  Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна Дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност", определен като Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 
 
В изпълнение на договора за бъзвъзмездна помощ, „Стили роуд” достави оборудване съответстващо на основаната цел на проекта -  „Реализация на   инвестиции  в  ново енергийно- ефективно  оборудване  което ще осигури конкурентоспособно и  устойчиво развитие на „Стили роуд”ЕООД в дългосрочен план”
 
"Стили роуд” ЕООД подписа с ВИРТГЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГМБХ, Германия на 10.05.2019г  Договор BG16RFOP002-3.002-0078/Su-02  за доставка, монтаж и първоначално изпитване на един брой асфалтосмесител  с контейнерна конструкция BENNINGHOVEN тип ЕСО 2000. Стойността на техниката и оборудването е в размер на 3 461 820 лева.
Инсталацията се състои от отделни модули и елементи, които в технологична последователност на отделните процеси, извършват производството на различни марки асфалтобетон. Целият процес е напълно автоматизиран, като управлението се извършва чрез предварително зададени рецепти с участието само на един инженер-оператор. Филтърната инсталация отговаря на най-високите екологични европейски норми, като по време на производството на асфалтобетон не се отделят вредни емисии в атмосферата. Горелката на инсталацията работи изцяло на екологично гориво- природен газ. Асфалтосмесителят разполага с допълнителна инсталация за подаване на 30% на рециклиран асфалт, което води до намаляване на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството, както и инсталация за производство на битумна емулсия. Смесителният капацитет на съоръжението е 160т/ч. 
 
В изпъление на Договор № BG16RFOP002-3.002-0078/Su-01,"Стили роуд” ЕООД закупи два броя нови колесни челни товарачи, марка: HYUNDAI, модел: HL960. Новите машини са инсталирани и тествани в с.Тополи, общ. Варна, Асфалтова база Стили Роуд ЕООД. Те са с по-висока товароподемност, необходима за по-високия капацитет, но и с по-нисък разход на гориво  и съоветно по-висока добавена стойност на енергийно спестяване. 
Двата колесни товарача са с Декларация за съответствие от Hyundai Construction Equipment Europe N.V,съгласно: Директива за машини 2006/42/ЕО, Директива за електромагнитна съвместимост ЕМС 2014/30/ЕО, Директива за емисии от извънпътна мобилна техника 97/68/ЕО (изменена с 2002/88/ЕО, 2004/26/ЕО, 2006/105/ЕО) и за акустични емисии 2000/14/ЕО (изменена с 2005/88/ЕО). На този етап след извършена техническа и финансова проверка Управляващият орган е верифицирал обща сума на допустимите разходи в размер на 779 020 лева, от които 389 510 лева са безвъзмездна финансова помощ и 389 510 лева собствено финансиране.
С изпълнението на  Проекта  се постигат следните основни цели:
Повишаване на енергийна и ресурсна ефективност; модернизация на производствените технологии; опазване на околната среда; увеличаване конкурентоспособността на "Стили Роуд" ЕООД
 
Крайната стойност на  Проект № BG16RFOP002-3.002-0078 „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд"ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”е 4 242 310.00 лв като безвъзмездната финасова помощ е  2 121 155.00лв.