Зареждам...
Новини
Приключи рехабилитацията на ЛОТ 3 от водопроводната мрежа, обхващаща източната част на град Добрич

11.09.2020

Днес /11.09. 2020 г./ бяха отчетени дейностите по ЛОТ 3 - Рехабилитацията на водопроводната мрежа.

Общата дължина на изпълнените  водопроводи по ЛОТ 3 е 31 949, 31м.  Водопроводите са изградени от полиетиленови тръби – висока плътност. Подменени  са всички сградни водопроводни отклонения към прилежащите парцели на новоизградения водопровод – общо 2 138  бр. По новите трасета са изградени спирателни кранове, пожарни хидранти, въздушници

Дейностите са част от Интегрираният проект за подобряване на водния сектор в град Добрич- фаза 1.
Актуална стойност на проекта:  109 725 200,18 лв. с ДДС
Безвъзмездна финансова помощ: 82 358 795,39 лв. без ДДС
Собствен принос:  9 171 317,26 лв. без ДДС

Изпълнител на дейностите: ЛОТ 3 ДЗЗД „ Добротица 2016“,с водещ партньор"Инжстройинженеринг" ЕООД  и партньор "Автомагистрали София" ЕООД - 
Строително монтажните работи  в обхвата на  ЛОТ 3,  включващи рехабилитация на  обслужващата водопроводна мрежа на  град  Добрич, се извършиха   по улици в следните квартали:  
 
ЖК  ИЗГРЕВ
1. Тракия;
2. Река Девня;
3. Малина;
4. Агликина поляна;
5. Купен;
6. Хризантема;
7. Калина;
8. Роза;
9. Детелина;
10. Виолета;
11. Ружа

ЖК  БАЛИК - ЙОВКОВО
1. Каменица;
2. Теменуга;
3. Емона;
4. Горски извор;
5. Димитър Ковачев;
6. Бойчо Огнянов;
7. Цар Освободител;
8. Ясна поляна;
9. Златен клас;
10. Боряна;
11. Трапезица;
12. Боровина;
13. Русалка

ЖК   ХРИСТО БОТЕВ
1. Каменица;
2. Бойчо Огнянов;
3. Тополите;
4. Бяла река;
5. Орфей;
6. Самарско знаме
РУСИЯ 3-4
1. Опълченска;
2. Баба Парашкева;
3. Чайка;
4. Ивайло;
5. Първомайска;
6. Възход;
7. Спартак;
8. Аврора;
9. Божур;
10. Арда;
11. Добро поле;
12. Ковачевци;
13. Надежда;
14. Черно море;
15. Преслав;
16. Гривица;
17. Дуранкулак;
18. Липите;
19. Кокиче
 
РУСИЯ- 2 / ЧЕРВЕНА ПРЪСТ /
1. Суха река;
2. Синчец;
3. Ком;
4. Средна гора;
5. Иван Георгиев;
6. Михаил Андреев
7. Ропотамо
8. Балкан;
9. Росица;
10. Устрем;
11. Река Чая;

ЖК „СТРОИТЕЛ“
ж.к."Строител" – изток
ж.к."Строител" – запад
ж.к."Строител" – север
ж.к. „Строител“ - юг
ж.к."Строител" – сгради 67,68,69
ж.к."Строител" – Детска градина „ Зорница“
ж.к."Строител" – сгради 2, 3, 4, 72
ж.к."Строител" – сгради 13, 47
ж.к."Строител" – сгради 13, 14, 15, 28, 29, 70 
ул. Никола Петков, ул. Стефан Стамболов,  жк Добротица,  жк Дружби.
 
Според информация на ВиК, след реализацията на ЛОТ 2 и ЛОТ 3, към Добрич се подава 41% по-малко вода, което означава, че загубите значително са спаднали. Това е резултат от смяната на старата етернитова мрежа с новите полиетиленови тръби. Данните сочат, че от началото на 2020 година до края на август подадената вода към града е 879 476 кубика, а за същия период на 2018 година кубиците са били 1 483 108.
=========
Административен договор за предоставян на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.), за проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза1“Интегрираният проект за подобряване на водния сектор е най-мащабния инфраструктурен проект на Община град Добрич и се изпълнява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.” с финансовата помощ на Европейски съюз
и Европейски структурни и инвестиционни фондове

Интегрираният проект за подобряване на водния сектор е най-мащабния инфраструктурен проект на Община град Добрич.
 
Общ размер на инвестицията по проекта      – 114,9 млн лева
 
От които Безвъзмездна финансова помощ   – 86,2 млн лева
 
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 
Основната цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич.
 
Конкретните цели на проекта:
Реконструкцията на ПСОВ-Добрич ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води на града и ще гарантира преодоляването на здравно-екологичните рискове.
Рехабилитацията на ВиК мрежата на града ще осигури по-качествени услуги на населението и бизнеса.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
 
Проектът за подобряване на водния сектор на Добрич има повече от 10-годишна история. Започнат е по програмата ИСПА през 2006 г., на няколко пъти стига до финал, но се връща в начална позиция заради пропуски и нарушения. По-късно кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., но през 2013 г. програмата е спряна, а през 2014 г. проектното предложение не получава одобрение от ЕК.
Решението на проблема за финансиране на проекта е в новия програмен период. През 2015 г. водният цикъл на Добрич е включен в т. нар. големи ранни проекти във водния сектор по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с осигурена безвъзмездна финансова помощ в размер на 86,2 млн. лв.
Проектът ще реши част от проблемите с водоснабдителната мрежа. Загубите на питейна вода в Добрич надхвърлят 80% при средно 60% за страната. Авариите са чести, което влошава предоставяните услуги на населението. С подмяната на старите азбестово-циментови тръби ще се подобри  качеството на питейната вода в града.
Ще се подобри и пречистването на отпадъчните води. Пречиствателната станция на Добрич, която се намира в с. Врачанци, е построена през 1986 г., но досега не е била реконструирана. Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор. Това ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води, които се заустват в р. Добричка.
Канализацията на града е с обща дължина 210 км. От нея на този етап ще се реконструират само 6,4 км. В проекта екцентът е върху водопроводната мрежа, която е изградена в периода 1950 – 1970 г. и е морално остаряла.
 
РЕЗУЛТАТИ при изпълнение на проекта:
 
Реконструкция на ПСОВ-Добрич, която ще обслужва над 92 498 жители.
Канализация - рехабилитация на 6,4 км канализационна мрежа, в това число 3 главни колектора и 3 канализационни помнени станции.
Водопровод - рехабилитация на 79,7 км второстепенна водоснабдителна мрежа
Водоснабдяване - брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване - 92 498 души
 
Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Добрич
ЛОТ 3 -рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия
ЛОТ 2 - Рехабилитацията на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо булевард Русия
Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод - ЛОТ 1