Зареждам...
Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10.10.2019

 
„Стили роуд” ЕООД представи отчет за успешна реализация на първите етапи на Проект BG16RFOP002-3.002-0078 „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд" ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”
 
"Стили роуд” ЕООД успешно изпълнява проект „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд" ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”, в качеството си на бенефициент по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” BG16RFOP002-3.002 по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ подписан между Стили Роуд ЕООД и  Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна Дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност", определен като Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 
 
Съгласно Договора,"Стили роуд” ЕООД закупи два броя нови колесни челни товарачи, марка: HYUNDAI, модел: HL960. Новите машини са инсталирани и тествани в с.Тополи, общ. Варна, Асфалтова база Стили Роуд ЕООД. Те са с по-висока товароподемност, необходима за по-високия капацитет, но и с по-нисък разход на гориво  и съоветно по-висока добавена стойност на енергийно спестяване. 
Двата колесни товарача са с Декларация за съответствие от Hyundai Construction Equipment Europe N.V,съгласно: Директива за машини 2006/42/ЕО, Директива за електромагнитна съвместимост ЕМС 2014/30/ЕО, Директива за емисии от извънпътна мобилна техника 97/68/ЕО (изменена с 2002/88/ЕО, 2004/26/ЕО, 2006/105/ЕО) и за акустични емисии 2000/14/ЕО (изменена с 2005/88/ЕО). На този етап след извършена техническа и финансова проверка Управляващият орган е верифицирал обща сума на допустимите разходи в размер на 779 020 лева, от които 389 510 лева са безвъзмездна финансова помощ и 389 510 лева собствено финансиране.
 
"Стили роуд” ЕООД подписа с ВИРТГЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГМБХ, Германия на 10.05.2019г  Договор BG16RFOP002-3.002-0078/Su-02  за доставка, монтаж и първоначално изпитване на един брой асфалтосмесител  с контейнерна конструкция BENNINGHOVEN тип ЕСО 2000. Стойността на техниката и оборудването е в размер на 3 461 820 лева.
Смесителният капацитет на съоръжението 160т/ч. при 80 смесителни цикъла/час, продължителност на 1 смесителен цикъл - 45сек. 
Новият асфалтосмесител ще работи на изцяло екологично гориво - природен газ.
 
С изпълнението на  Проекта  се постигат следните основни цели:
Повишаване на енергийна и ресурсна ефективност; модернизация на производствените технологии; опазване на околната среда; увеличаване конкурентоспособността на "Стили Роуд" ЕООД
 
Проект № BG16RFOP002-3.002-0078 „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд"ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”е на обща стойност 4 247 109,00 лв като безвъзмездната финасова помощ е до 2 123 554.50лв, което представлява 50% от обшите допустими разходи.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.