Зареждам...
Политика за Социална отговорност
Декларация на ръководството, относно Политиката за социална отговорност

Висшето ръководство на „Инжстройинженеринг” ЕООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, внедрена, поддържана и разпространена до всички нива в организационна структурата на фирмата и е на разположение на заинтересованите страни.

При изпълнение на основните дейности ПОЛИТИКАТА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ на „Инжстройинженеринг” ЕООД е насочена към фирмено управление, допринасящо за устойчиво развитие и подобряване качеството на живот, посредством коректни трудови отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото.

За осъществяването на Политиката за социална отговорност висшето ръководство насочва усилията си в следните направления:
- стремеж за постоянно съответствие дейността на дружеството на всички изисквания на стандарта SA 8000:2008;
- спазване на приложимите национални законови и други изисквания, зачитане на международните актове в областта на социалната отговорност;
- редовно разглеждане и при необходимост актуализиране на Политика за социална отговорност с цел нейното непрекъснато подобряване при отчитане на промените в законодателството, както и в приетите изисквания на заинтересованите страни;
- разпространение на приетата Политика за социална отговорност до всички свои служители, включително ръководен и изпълнителски персонал, както и до други заинтересовани страни;
- при необходимост и искане от заинтересованите страни да предостави за публично достояние своята Политика за социална отговорност.

Стратегическите цели на „Инжстройинженеринг” ЕООД по отношение на социалната отговорност включват:
- уважение и зачитане правата на своите работници и служители и техните основни свободи;
- защита на общоприетите човешки ценности;
- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители;
- развитие и мотивиране на персонала;
- осигуряване на сигурност в разплащанията;
- поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки;
- насърчаване и изграждане на култура на етично поведение чрез следване и изпълнение на тази политика;
- поддържане, развиване и усъвършенстване на ползотворни отношения с доставчици и подизпълнители, обществеността и местната власт, с неправителствени организации, бизнес асоциации, образователни и експертни институции и др.;
- Провеждане на активен диалог и обмен на информация със служители, работници, заинтересовани страни.

За реализиране на тези свои стратегически цели в „Инжстройинженеринг” ЕООД е внедрена и се поддържа Система за управление на социалната отговорност, разработена съгласно изискванията на стандарта SA8000:2008.

Политиката за социална отговорност се конкретизира и реализира чрез „Ръководството за управление” и процедурите и инструкциите по социална отговорност на „Инжстройинженеринг” ЕООД .

Ръководството на „Инжстройинженеринг” ЕООД се ангажира да създаде необходимите условия за спазване изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Управител: инж.Бистра Николова
30 май 2012г